Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «[Τέφρα χειμώνος και τέφρα συκιάς ακόμη]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 112, 114