Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «XVIII [Après la mitraillade maudite]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 111