Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Απόηχοι (Ποιήματα). [Τραγική ειρωνία τα τόσα λουλούδια]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 13