Είστε εδώ

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Το θρακικό τραγούδι. Το θρακικό τραγούδι, βυζαντινό τροπάρι (Απόσπασμα)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 78-79