Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Ένα ασυνήθιστο υλικό. Μελέτη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 70-75