Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αριθ. 1. Η Αγία Τριάδα στην Κων/πολη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 71