Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Εκείνοι οι νεκροί…», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 60-61