Είστε εδώ

Σιούτης Παναγιώτης, «Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. στ. Μια θεώρηση της οικονομικής ανάπτυξης στις συνθήκες που παρουσιάζει η Θράκη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 25-33