Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Τρία δημοτικά τραγούδια. Μελέτη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 ( 1976), σ. 66-70