Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Εδώ… », Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 137-138