Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο Ξ-Π», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 10 (Απρίλιος 1963), σ. 96-97