Είστε εδώ

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Τα ελληνικά γράμματα στον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα στη Θράκη. Ε΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 66-69