Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 66