Είστε εδώ

Πρασίνης Φώτης, «Κρίσεις και σκέψεις. [Επιστολή 3]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 5 (Ιανουάριος 1962), σ. 6-7