Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Να εξευμενίσουμε τον Πάνα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 188-189