Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 4 (Αύγουστος 1961), σ. 171-176