Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Tempera», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 147-149