Είστε εδώ

Κοτζαμάνη Ζωή, «Η εντατικωτέρα καλλιέργεια του εδάφους στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα αυτής», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 145-147