Είστε εδώ

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Τα ελληνικά γράμματα στον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα στη Θράκη. Γ΄», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 125-129