Είστε εδώ

Ορεινός Χρήστος, «Πίναξ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1961), σ. 124