Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της Παληάς Ξάνθης. Μέρος Δεύτερο. Γλωσσάριο. Δ-Κ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 97-100