Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Προαιώνια μάνα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 1, τχ. 2 (Φεβρουάριος 1961), σ. 79-80