Είστε εδώ

Αντωνιάδη Βίλκη, «[Billy Collins]», Πανδώρα, τχ. 12 (Νοέμβριος 2002-Μάιος 2003 2003), σ. 16