Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Ισάκ, Ισάκ! Λάκκος», Νέα Πορεία, τόμ. 46, τχ. 542-544 (Απρίλιος-Ιούνιος 2000), σ. 128-131