Είστε εδώ

Μακρής Σπύρος, «Κριτικά Σημείωμα για τις απαρχές και τις αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 83-100