Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Το πέρασμα του Φαέθοντα», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 530-532 (Απρίλιος-Ιούνιος 1999), σ. 80-82