Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Ο Αριστοτέλης (1889-1890)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 494-496 (Απρίλιος-Ιούνιος 1996), σ. 128-133