Είστε εδώ

Παντελιά Στυλιανή, «Ο Κοχλίας (1945-1948)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 178-195