Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ελεγείο», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 196