Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Ανηρτημένο παρελθόν-Κοχλίας 1946-1948- Τάφος νηπίου», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 163-177