Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ηλία Κρανιώτη, Καμπή», Νέα Πορεία, τόμ. 38, τχ. 450-452 (Μάιος-Ιούλιος 1992), σ. 180-181