Είστε εδώ

Παππά Λένα, «Η αροκάρια», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 182-185