Είστε εδώ

Kafka Franz, «Έρευνες ενός σκύλου», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 146-178