Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Για την κριτική», Νέα Πορεία, τόμ. 29, τχ. 345-346 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983), σ. 145