Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Το σπίτι του τρελλού», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 157-160