Είστε εδώ

Ξεινός Γιώργος, «Ασφαλώς», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 247-250 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1975), σ. 202-204