Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιώργος Δέλιος, Φυσιογνωμίες του ξένου έντεχνου λόγου, μελετήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 231-232 (Μάιος-Ιούνιος 1974), σ. 90-91