Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Ματθαίου Μουντέ, Η αντοχή των υλικών», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 203-205 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), σ. 39-40