Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Πάνου Ν. Παναγιωτούνη, Πρέβεζα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 170-171 (Απρίλιος-Μάιος 1969), σ. 68-69