Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Γιώργη Μανουσάκη, Μονόλογοι, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. 234-235