Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Οδός Έβρου αρ. 58», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 93 (Νοέμβριος 1962), σ. 367-368