Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «Το χέρι», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 67-71