Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Ο αντάρτης και η μουσική», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 71