Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Ο θάνατος ενός ποιήματος», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 76 (Ιούνιος 1961), σ. 201