Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Βίοι αντίρροποι», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 66-67 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960), σ. 239-240