Είστε εδώ

Λαχάς Κώστας, «Μην κινηθείς», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 399