Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «Πολεμική περιπέτεια», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 45-46 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 394-399, 400