Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ο πύργος της κυράς», Νέα Πορεία, τόμ. 4, τχ. 35-36 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1958), σ. 23-25