Είστε εδώ

Prévert Jacques, «Σελίδα αντιγραφής», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 34 (Δεκέμβριος 1957), σ. 363-364