Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Σκόρπιες νότες», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1956), σ. 415